Site menu:

Kunigai tarnavę parapijai

a.a. ALTARISTAS  JUBILIATAS

KUN. VYTAUTAS GRIGANAVIČIUS                               kunigas

 

Vytautas Griganavičius gimė 1925 metų sausio 9 dieną Ukmergės apskrities Kavarsko valsčiaus Ryklikų kaime giliai tikinčioje šeimoje, kurioje augo penki vaikai. Būsimojo kunigo tėvas buvo Kavarsko bažnyčios komiteto pirmininkas.

Vytautas Griganavičius mokėsi Kavarsko pradžios mokykloje, 1933 metais išvažiavo mokytis į Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją, o 1943 metais persikėlė į Anykščių gimnaziją, kurią baigė 1944 metais. 1945 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1949 metais ir 1949 metų rugsėjo 25 dieną buvo pašventintas kunigu.

Kadangi šventimų metu kunigas Vytautas Griganavičius dar nebuvo pilnai baigęs viso teologijos kurso, pradžioje jis buvo paskirtas rezidentu prie Seredžiaus parapijos bažnyčios, vien tik su teise aukoti Mišias. Ten gyvendamas, baigė seminarijos kursą ir 1951 metais buvo paskirtas Žemosios Panemunės parapijos klebonu. 1957 metais buvo paskirtas Skirsnemunės parapijos klebonu, tačiau šių pareigų taip ir nepradėjo pilnai eiti dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, todėl tuo pat metu buvo paskirtas ir Vilkijos parapijos vikaru. Formaliai eidamas šias pareigas, tuo metu jis nuolat buvo siunčiamas pavaduoti tai vienos, tai kitos parapijos klebonų, kol 1958 metų gegužės mėnesį buvo paskirtas Raudondvario parapijos klebonu. Po dviejų metų vėl gauna paskyrimą Skirsnemunės parapijos klebonu ir ten darbuojasi du metus. 1962 – 1963 metais dirba Gasčiūnų parapijos klebonu, 1963 metais skiriamas Bazilionų parapijos klebonu. 1968 metais buvo paskirtas Dotnuvos parapijos klebonu, o 1977 metais – Raseinių ir Kalnujų parapijų klebonu. Raseiniuose kunigas Vytautas Griganavičius liko iki gyvenimo pabaigos. 1992 metais buvo paskirtas Raseinių parapijos altaristu. Drauge 1998 – 2004 metais dar ėjo Lyduvėnų parapijos administratoriaus pareigas.

Gyvenimo pabaigoje susilpnėjus sveikatai, kunigas Vytautas Griganavičius apsigyveno savo namelyje Raseiniuose, tačiau visuomet stengėsi įsijungti į pastoracinį darbą, uoliai klausydavo išpažinčių, noriai dalyvaudavo visuose atlaiduose, šiltai bendravo su parapijiečiais. Konfratrų atmintyje visuomet išliko, kaip šilto būdo ir geranoriškas žmogus.

Raseinių miesto garbės pilietis.

 

Mirė 2008 metų kovo 17 dieną, sulaukęs 83 metų amžiaus, palaidotas Raseinių Švč.M.Marijos Ėmimo Į Dangų bažnyčios šventoriuje.

Komentarai uždrausti.